Eesti English Русский
Otsi

Miä vahtsõt

Sisestused puuduvad
19/07/2009 19:56  XXI Kaika Suvõülikuul Oravil

XXI KAIKA SUVÕÜLIKUUL ORAVIL

7. - 9. põimukuu pääväl 2009. aastagal Vahtsõliina kihlkunnah

RIIDI, 7. põimukuu päiv

11.00 sõit Võro keriguplatsi päält Oravile suvõülikoolirahva buss

MASU-ao bussisõit Võrolt Oravile om nika ku 10 aastagat vannolõ latsilõ ilma rahalda, tõisilõ raha iist. Pileti hind om 30 krooni ja pallõmi bussisõidusoovist joba varra tiidä anda' (Kai Laanemaa 5242025), selle et bussin om õnnõ 18 kotust.

12.00 tulõ Põlvast liinibuss ja tuu om Oravil 13.20

Põlva bussi piletihind om 31 krooni.

10.24 tulõ Tarto jaamast Oravile rong, miä jõud Oravile 11.48.

Tarto rongi piletihind om 44 krooni.

Raudtiijaamast om Orava koolini viil 4 km. Ku kinkalgi om murõt raudtiijaamast Oravile saamisõga, andku tuust kõrraldajilõ varra teedä!

 

13.00 Lõunasüük

Kooli sööklah.

 

14.00 Suvõülikooli vallalõtegemine.

Orava koolimaja iih.

Suvõülikuul juhatadas sisse, kõnõldas kavast, tegemiisist, näütüisist ja elost-olost, teretüssõna' ütlese' Võro Seltsi ja Orava valla inemise', niisamatõ XXI Kaika suvõülikooli rektor Urmas Klaas, kinkalõ pantas kaala ka vahtsõnõ suvõülikooli rektori kett.

 

Suvõülikooli loengu':

Kooli aulah.

15.00 Orava seltsi- ja kultuurielo, seo kandi aoluu perräkaehus. Kõnõlõs Helve Lübeck.

16.00 Kooli muusõumi- ja kodoluutarõ kaeminõ üteh Helve Lübeckiga.

16.30 Vahtsõliina kihlkunna keelest. Kõnõlõs Jüvä Sullõv.

17.00 Orava kandi kotusõnime' ja Orava nimi õgadumeresoomõ keelih. Kõnõlõs Evar Saar.

18.00 Orava külä Tsiberih. Kõnõlõs Anu Korb.

 

19.00 Õdagusüük

Kooli sööklah.

 

20.00 Iloõdak

Kultuurimajah.

Suvõülikooliliisi teretäse' Orava rahvakultuuri tegijä': latsõ'-rahvamuusigu', rahvatandsja', kirämehe' ja -naase'. Tandsimi seltskunnatandsõ ja mängimi tsõõrimängõ.

 

22.00 Filmiõdak

Kooli aulah.

Edimält kaias rahvusringhäälingu arhiivist peri Tallinfilmi ringvaadet Piusa kuupõst. Tõsõs om film "Pini hind", miä om tett Orava kandih ja minkalõ kõnõlõs mano filmi toimõndaja Silvi Jansons. Ku viil edesi om joudu filme kaia, saa valli, kas tahetas kaia' III küläpillimiihi päävä vai I Uma Pido filmi.

 

Riidi, 7. põimukuu päiv LATSILÕ:

Latsikoolitust kõrraldas Maaja Glaser (telefon karmanih 53423437).

15.00.-18.00. Latsi opikäük.

Buss opikäügile lätt vällä koolimaja mant.

Käümi Silmäviilätte man, kaemi Tudõrna raudtiitammi ja kääpit. Kaemi Piusa kuupit, teemi piätüse Vana-Kordo elopaigah ja Oravil Vabadussõa samba man. Piusa liivakaivandusõ mant võtami liiva puulpäävädse liivatrüki tegemises.


PUULPÄIV, 8. põimukuu päiv

07.00 Tsirgulaulu kullõmine Orava järve veereh.

Kokkosaaminõ ütidses järve viirde minekis kooli iih.

Kullõmist juhatas Urmas Kalla.

 

08.00 Hummogusüük

Kooli sööklah.

 

09.00 Ütehkuuh laulmine.

Laulminõ om kooli võimla trepi pääl väläh.

Laulmist vidä Urmas Kalla.

 

Suvõülikooli loengu':

Kooli aulah.

09.30 Vahtsõliina kihlkunna vanõmbast aoluust arkeoloogia perrä. Kõnõlõs Arvis Kiristaja.

10.30 Vahtsõliina Liphartdi' ja Orava mõisa. Kõnõlõs Tiit Rosenberg.

11.30 Sovhoosiaig Oravil. Kõnõlõs Aivar Sulg.

12.00 Orava läbi sõa-aoluu. Kõnõlõs Leo Kunnas.

 

13.00 Lõunasüük

Kooli sööklah.

 

14.00 Bussisõit Orava kanti pite.

Välläsõit kooli mant.

Bussireisil kõnõlõs Helve Lübeck. Kaemi Silmäviilätet ja Tudõrna raudtiitammi ni kääpit. Läämi Piusa kuupihe, teemi piätüse Vana-Kordo elopaigah, Oravil Vabadussõa samba man ja Pääväkeste külän Karl Ast-Rumori kodokotusõ man. Käümi viil Põrguhavvah ja sis liigumi Rebäsmäe lätte ku Eesti üte ravvast rikkamba lätte mano.

 

18.00 Õdagusüük

Kooli sööklah.

 

Pido-õdak:

Kultuurimajah. Sissepäsemine õdagulõ alatõn kooli-iäst 10 kruuni.

19.30 Krabi külätiatri näütemäng "Umbele vigatse' pruudi' vol 2"

21.30 Simman pundiga "Anna minna"

 

Puulpäiv, 8. põimukuu päiv LATSILÕ:

Kooli man, vihmaga koolimajah. Latsikoolitust kõrraldas Maaja Glaser (telefon karmanih 53423437).

09.30 Liiva värmmine päälelõunadsõ liivatrükü jaoss

10.30.-12.30. Matkamängu' ja tegemidse' luudust pite.

Alostus koolimaja mant.

14.00 Tutvassaamise mängu' ja hobõsõsõit.

15.00 Tüütarõ': liivatrükü tegemine, koorõlahutamine, margapuuga kaaldmine ja muu sääne.


PÜHÄPÄIV, 9. põimukuu päiv

08.00 Hummogusüük

Kooli sööklah.

 

09.00 Ütehkuuh laulmine.

Laulminõ om kooli võimla trepi pääl väläh.

Laulmist vidä Urve Järg.

 

Suvõülikooli loengu':

Kooli aulah.

09.30 Vana-Kordo Vivva päält ja timä kuulsa' kuulutusõ'. Kõnõlõsõ' Helve Lübeck, Nele Reimann-Truija ja Kristi Salve.

10.30 Oravilt peri lavastaja Paul Sepä perekunna lugu. Kõnõlõs Evar Saar.

11.00 Orava teievõrk ja raudtii. Kõnõlõs Mairo Rääsk.

11.30 Piusa jõgi, kala' ja veski' jõõ pääl. Kõnõlõs Rein Järvekülg.

12.00 Uuring „Midä oodõtas kultuurist võro keele- ja kultuuriruumih?“ Kõnõlõsõ' Nele Reimann-Truija ja Triinu Ojar.

12.30 Arotus võro keelest ja meelest.

Vaba arotusõ ja kõnõlõmisõ kotus egäleütele! Arotust vidä ja kõrda pidä Urmas Klaas.

13.15 Suvõülikooli lõpõtamine.

 

13.30 Lõunasüük

Kooli sööklah.

 

Pühäpäiv, 9. põimukuu päiv LATSILÕ:

Kooli man, vihmaga koolimajah. Latsikoolitust kõrraldas Maaja Glaser (telefon karmanih 53423437).

09.30 Muinasjututunn. Kõnõlõsõ' Silvi Jansons ja Triinu Ojar.

10.30 Viktoriinmäng

 

14.30 Nakkas suur kodosõitminõ

Ekstra suvõülikooli bussi tagasi Võrolõ vai Põlvahe ei lää'. Bussiga saa Võrolõ sõita Orava bussipiätüsest kell 14.45 ja pilet mass 27 kruuni. Põlvahe saa liinibussiga kell 13.35 ja pilet mass 31 kruuni. Rong Tartuhe lätt Orava raudtiijaamast kell 15.48 ja pilet mass 44 krooni. Kiä taht autoga rongi pääle viimist, andku tuust kõrraldajilõ teedä'! Palvõ kõigilõ autoga olõjilõ: võtkõ' autolda suvõülikooliliisi kah pääle ku vähägi saati!


MUU TEEDÜS SUVÕÜLIKOOLI KOTTALÕ:

Kaemist ja kullõmist

Suvõülikooli aol saa kaia' Eesti Genealoogia Seltsi kokko pantu Vahtsõliina kihlkunna sugupuie näütüst ja näütüst Võromaa kindakirjost.

Näütüse' omma' Orava kultuurimajah kaemisõs vallalõ:

Riidi, 7. põimukuu päiv: 15.00.-19.00.

Puulpäiv, 8. põimukuu päiv: 13.00.-18.00.

Pühäpäiv, 9. põimukuu päiv: 10.00.-13.00.

Suvõülikooli aigu saa näütüisi silmada' ka pidoõdakidõ aigu, a mugavamb om õks tõisil aigõl.

Päält suvõülikooli saa näütüisi kaia' tüüpäivilde 10.00.-16.00. Ku rahvamaja uss om kinni, tulõ pallõlda' vallalõtegemist vallavalitsusõst, miä om samah majah.

 

Orava põhikoolih om suvõülikooli aigu vallalõ kooli muuseumi- ja kodoluutarõ, paarih klassiruumih om nätä' ka eräle välläpanõk muusõumi matõrjaalõst teemade kaupa.

Vallalõolõki ao':

Riidi: 16.30.-17.00. ja 19.00.-20.00.

Puulpäiv: 13.00.-14.00. ja 18.00.-19.00.

Pühäpäiv: 13.30.-14.30.

 

Süümise kõrraldus

Kiä taht suvõülikoolih süvvä', piät hindäst kindlähe pääkokalõ (Aile Mällo, tel 5138484, ailemallo@hot.ee) vai pääkõrraldajalõ (Kai Laanemaa 5242025, kai@polvamaa.ee) kõgõ ildampa 4. augusti õdagus tiidä' andma. Kiä inne suvõülikuuli hinnäst kirja pand, mass kolmõ päävä söögi iist 200 krooni 7 söögikõrra iist. Paigapääl tulõ kogo söögi iist massa joba 250 kruuni ja kõrraldaja' sõs süüki ei garanteeri' – ku jakkus, sõs jakkus. Üts söögikõrd paigapääl ostõn (ku jakkus) mass joba 45 kruuni. A Oravil om ka kats puuti, kost saa ütte ku tõist söögipoolist. Loengide aigu saa ka kooli sööklast kohvi ja tsäid osta, niisamatõ pidoõdagidõ aigu kultuurimajah.

 

Raamadu- ja teedüselett

Suvõülikooli aigu om koolimaja koridorin ussõ lähküh vallalõ raamadu- ja infolett. Sääl saa hinnäst kirja panda', söögi iist massa, raamatit osta jne. Lett om vallalõ riidi 11.30.-19.30, puulpäävä 8.00.-18.30. ja pühäpäävä 8.00.-14.00.

 

Elo ja olo

Mõistlik mõtõ om magamises uma telk üteh võtta. Kellel tuud olõ-õi vai kiä ei taha' telgih maada', tuu saa magamisekotusõ Orava koolih. Kimmähe piät üteh olõma uma' magamiserõiva' ja kimmähe ka uma madrats.

 

Ku vaia, sis tegevä kõrraldaja' suvõülikooli kavva ka muudatuisi – pääasi, et kõik olnu hää, illos ja põnnõv!

 

Täpsemb tiidmine seo aastaga suvõülikooli kottalõ:

Pääkõrraldaja Kai Laanemaa (egätsugu küsümise'), tel 5242025.

Rektor Urmas Klaas (suvõülikooli programm), tel 5135145.

Võro Seltsi VKKF esindäjä Triinu Ojar (egätsugu küsümise'), tel 53322153.


Koduleht Elitec'st