Eesti English Русский
Otsi

Tegemise'

Sisestused puuduvad
Võro Seldsi tegemiisi tetäs võro keele ja kultuuri hoitmisõs võro keele- ja kultuuriruumin. Allpuul omma' är' nimetedü' suurõmba' ja tähtsämbä' aśa'. Eestikeelist ülekaehust põhimõttist, tegemiisist ja plaanõst, niisamatõ saadu tunnustusõst, saa lukõ' tast

Uma Leht
2004. aastagast pääle om Võro Selts võrokeelidse aolehe Uma Leht välläandja. Leht ilmus üle üte nädäli. Uma Leht esi ilmus joba 2000. aastagast pääle ja pidi 2010. aastaga põimukuun 10. juubõlit. Kae' Uma Lehe kodolehte.

Uma Pido
2008. aastaga 31. mail oll' Võro liinan ja Kubija laululaval edimäne võrokeeline laulu- ja rahvapido Uma Pido, mink kõrraldust vidäsi Võro Selts. II Uma Pido oll 29. mail 2010. aastagal Põlvan Intsikurmun. III Uma Pido oll 1. juunil 2013 Võrol. Suuri umakeelitsit pidosit kõrraldõdas üle katõ-kolmõ aasta. Vahtsõnõ Uma Pido tulõ 2016. aastagal Põlvan. Kae' Uma Pido kodolehte.

Kaika Suvõülikooli'
1989. aastagast pääle kõrraldadas egä suvi aoluulidsõ Võromaa esi' kotussin Kaika suvõülikuulõ, kon kolmõ päävä joosul kullõldas loengit uman keelen, kaias umakeelist tiatrit ja kontserte, kaias toimumiskotussõn ümbre ja opatas latsilõ võro kiilt. 1989-2010 peetüisi suvõülikuulõ väikut kokkovõtõt saa lukõ' tast: Suvõülikooli' 1989-2010. Suvõülikuulõ aolugu ja kõrraldamisõ põhimõttõ' omma' kokko kirotõdu' suvõülikooli statuuti.

Kultuuriliisi uutmiisi kaardistaminõ võro keele- ja kultuuriruumin ja Vana Võromaa Käsitüükogo luuminõ
2009. aastaga üts suurõmb tegemine oll' Kodaniguütiskunna Tsihtkapitali (KÜSK) abiga tettäv kuuntüüprojekt (partneri' Orava Maanaisi Selts, Näputüüselts Võrolt ja Võro Instituut). Projektin küsüteldi Vanal Võromaal 70 inemist, et teedä' saia', määndsit tegemiisi oodõtas võro keele ja kultuuri hoitmisõs kõgõ inämb, miä sekäs ja miä võinu olla' tõistõ. Küsütelemise kokkovõtõ'.
Niisamatõ kor'ati teedüst traditsiooniliidsi töie mõistjidõ kottalõ Vanal Võromaal, et edespite tetä' Vana Võromaa Käsitüü kogo. Kor'atut teedüst saa kaia' Näputüüseldsi kodolehelt www.naputyy.ee
Projektitaotlust, mink perrä tegemiisis rahha anti, saa lukõ' tast.

Võrokeelidse' multika'
2006. aastaga joulukuust kooni 2013. aastani tetti latsileheküle www.lastekas.ee tegejidega kuuntüün võrokeelitsit multikit. Võro Selts üten Võro Instituudiga kõrrald naidõ multikidõ ümbrepandmist ja tegeläisi helle ülesvõtmist.

Võro-Seto Tähtraamat 
1989. aastast andas egä aastak vällä Võro-Seto Tähtraamatut - umakeelist kallendrit, kon kõrvuisi om nätä' kallendri nii vahtsõ (Gregoriusõ) ku vana (Juliusõ) kallendri perrä üten võro ja seto rahvakallendri tähtpäiviga. Tähtraamatun trükitäs är' ka ilo- ja tarbõkirändüstekste.
Koduleht Elitec'st